Procés selectiu per cobrir un lloc de tècnic/a d’administració general (TAG) (temporal, fins a cobertura de plaça)

11-Juny-2024

L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs (valoració de mèrits) i entrevista personal i amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d’un/a Tècnic/a d’Administració General (TAG) de l’Ajuntament de Consell, categoria A1, per cobrir temporalment les vacants de la plantilla existents i, en tot cas, fins a la cobertura de la plaça.

Per ésser inicialment admeses en el procés de selecció, les persones interessades s’han d’inscriure omplint el formulari que es troba dins l’oferta publicada al portal del SOIB (número d’oferta: 04 2024 003401). Termini d’inscripció: 17 de juny de 2024.

Finalitzat el termini d’inscripció, el SOIB remetrà a l’Ajuntament de Consell el llistat de persones interessades a participar en el procés de selecció i, consegüentment, l’Ajuntament es posarà en contacte amb elles mitjançant correu electrònic, sempre i quan l’aspirant no hagi manifestat el contrari, perquè realitzin les instàncies per participar del procés de selecció.