Equip de govern

Organigrama

Partits polítics

PSOE

• Sr. Andreu Isern Pol, batle
• Sra. Margalida Llabrés Deyá,  2ª. tinent de batle 
• Sr. Sebastian Company Juliá, 3er tinent de batle
• Sr. Manuel Arrom Torres
• Sra. Bàrbara Vachiano Arrom

SOM CONSELL
• Sra. Sonia Daudén Carretero, 1ª tinent de batle

MÉS
• Sr. Joan Antoni Coll Pol, regidor

ES PI
• Sra. Francisca Campins Bibiloni, regidora
• Sr. Pau Segui Serra, regidor

PP
• Sr. Grabiel Crespi Bennasar, regidor
• Sra. Margarita Rosselló Cañellas, regidora

Per decret de Batlia núm. 341 de data 28 d’octubre de 2021, es va adoptar la següent resolució:
Nomenar els següents Tinents de Batle:
• Primera Tinent de Batle: Sonia Daudén Carretero
• Segona Tinent de Batle: Margarita Llabrés Deyà
• Tercer Tinent de Batle: Sebastià Company Julià

Per decret de Batlia núm. 342 de data 28 d’octubre de 2021, es va adoptar la següent resolució:
Nomenar els següents membres de la Junta de Govern Local:
• Sonia Daudén Carretero
• Margarita Llabrés Deyà
• Sebastià Company Julià

Per decret de Batlia núm. 343 de data 28 d’octubre de 2021, es va adoptar la següent resolució:
Delegar en els següents regidors les atribucions de Batllia de direcció interna i gestió dels serveis corresponents, sobre aquestes matèries:
• Promoció Econòmica, Fires i mercats, Festes, Personal, Educació i Cultura: Margarita Llabrés Deyà.
• Serveis Socials, Participació ciutadana i Igualtat: Sonia Daudén Carretero.
• Manteniment dels serveis generals: Sebastià Company Julià.
• Esports i Joventut: Manuel Arrom Torres.
• Medi Ambient i Sanitat: Bàrbara Vachiano Arrom.
Pel que fa a les matèries referents a Hisenda i Pressuposts, Policia i Seguretat i Urbanisme seran competència del Batle-President.

Representants de l’Ajuntament de Consell a les següents organitzacions supramunicipals:
- Federació d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB): Andreu Isern Pol.
- Mancomunitat des Raiguer: Andreu Isern Pol.
- TIC Mallorca: Margalida Llabrés Deyà.
- Grup d’Acció Local “Mallorca Rural” Leader +: Margalida Llabrés Deyà
- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional: Sonia Daudén Carretero.

Representants de l’Ajuntament de Consell als següents organismes consultius i de participació:
- Consell Escolar del municipi de Consell: Margalida Llabrés Deyà
- Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal: Margalida Llabrés Deyà
- Consell de Centre del Centre d’Estades Diürnes Francesca Homar Pascual: Sonia Daudén Carretero.