Plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Consell

25-Gener-2024

En data 23 de novembre de 2023 es va publicar al BOIB núm. 160 la «Convocatòria i bases específiques per les quals s’ha de regir el procés selectiu per cobrir una (1) plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) mitjançant concurs-oposició, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament de Consell derivada del programa SOIB Desenvolupament Local 2023-2025; i la constitució d’una borsa de treball».

L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició, com a personal funcionari interí d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), perfil general, de l’Ajuntament de Consell, Grup A, Subgrup A2, en el marc de la convocatòria de subvencions del programa SOIB Desenvolupament Local per a dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local fins 31 de desembre de 2025.

Termini de presentació d’instàncies: del 24 de novembre fins al 4 de desembre de 2023.

D’acord amb el contingut de les bases, els aspirants que vulguin formar part del procés de selecció hauran de registrar d’entrada, al registre general de l’Ajuntament de Consell (DIR 3 L01070162) o, en o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la següent documentació: