Ús de la mascareta

30-Juliol-2020
Atenent als dubtes que puguin sorgir des dels usuaris dels següents vehicles:

L'ús de masquereta amb bicicleta s'exclou, al considerar-se activitat física.

La circulació amb moto s'assimilaria a la dels cotxes, quedant condicionada la seva obligatorietat al transport amb "paquet" no convivent.

Els patinets elèctrics, serà obligatori l'ús de masquereta, ja que no es tracta d'una pràctica d'activitat física.