Edicte acord aprovació inicial


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/modificacio-puntual-de-les-nnss-delimitar-un-espai-com-equipament-sanitari-i-0