Delegació atribucions de Batlia de direcció interna i gestió de serveis


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/delegacio-atribucions-de-batlia-de-direccio-interna-i-gestio-de-serveis