01.- OF reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/01-reguladora-de-limpost-sobre-bens-immobles