16.- OF reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments e instal·lacions


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/16-reguladora-de-la-taxa-serveis-relatius-activitats