15.- OF reguladora de la taxa per la tramitació d'instruments d'ordenació i gestió urbanística


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/15-reguladora-de-la-taxa-la-tramitacio-dinstruments