14.- OF reguladora de la taxa per l'expedició de llicències urbanístiques


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/14-reguladora-de-la-taxa-lexpedicio-de-llicencies