13.- OF reguladora de la taxa per l'ús de les intal·lacions esportives.


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/13-reguladora-de-la-taxa-lus-de-les-intallacions-esportives