22.- OF reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges i siquies

en terrenys d'us públic local i qualsevol remoció del paviment o voracies

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/22-reguladora-de-la-taxa-lobertura-de-sondatges-i-siquies