05.- OF de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/05-de-limpost-sobre-construccions-installacions-i-obres