04.- OF de l'Impost sobre Activitats Econòmiques


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/04-de-limpost-sobre-activitats-economiques