02.- OF reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/02-reguladora-de-limpost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica