Atribucions funcions de tresoreria i recaptació a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/atribucions-funcions-de-tresoreria-i-recaptacio-personal-funcionari-de