19.- Ordenança de consum de l'Ajuntament de Consell


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/19-ordenanca-de-consum-de-lajuntament-de-consell