15.- Ordenança reguladora de la venda ambulant al mercat dels encants de Consell


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/15-ordenanca-reguladora-de-la-venda-ambulant-al-mercat-dels-encants