10.- Ordenança reguladora de le venda ambulant al mercat setmanal dels dijous a Consell


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/10-ordenanca-reguladora-de-le-venda-ambulant-al-mercat-setmanal-dels